3. Kassa/KOŠICE -Miškolc Ultramarathon 2020 - REGISTRÁCIA

 

                 

 

Vyplnením a zaslaním registračného listu sa viete zaregistrovať na preteky Ultramaratónu Košice-Miškovec konajúce sa 17. apríla 2021.

Otázky ohľadom registrácie adresujte prosím kolegovi menom Máté Brógli, kliknutím v menu na Kontakty alebo na telefónnom čísle +36 70/391-9136 .

Detaily ohľadom pretekov si viete prečítať TU .

Osobné údaje
Zadajte svoje osobné údaje. Polia označené hviezdičkou sú povinné!
Bydlisko
Súťažiace kategórie Ultramaratónu

Individuálna súťaž:

Mesto Dĺžka Celková dĺžka
Miškolc, námestie Radnice 0 km 0 km
Cieľ: Košice, Košický kraj 115 km 115 km

 

 

Individuálne Registračné poplatky:

do 31. decembra 2019 -> 55 EUR

do 25. februára 2020 -> 62 EUR

do 31. marca 2020 -> 70EUR

 

 

5-členný štafetový tím

5-členná štafeta:

  Mesto Dĺžka Celková dĺžka
0 Miškolc, námestie Radnice 0 km 0 km
1 Szikszó, Szentháromság kostol 22,6 km 22,6 km
2 Abaújszántó, Obecný úrad 25,9 km 48,5 km
3 Gönc, centrum obce 26 km 74,5 km
4 Nižná Myšla, Široká 24,3 km 98,8 km
5 Cieľ: Košice, Košický kraj 16,2 km 115,2 km

 

5 členná štafeta Registračné poplatky:

do 31. decembra 2019 -> 140 EUR/tím

do 25. februára 2020 -> 170 EUR/tím

do 31. marca 2020 -> 205 EUR/tím

1. člen tímu
2. člen tímu
3. člen tímu
4. člen tímu
5. člen tímu
10-členný štafetový tím

10- členná štafeta:

  Mesto Dĺžka Celková dĺžka
  Miškolc, námestie Radnice 0 km 0 km
1 Sajóvámos, ul. Ady Endre, na rohu 12,6 km 12,6 km
2 Szikszó, Szentháromság kostol 9,8 km 22,7 km
3 Hernádkércs, Obecný úrad 13 km 35,7 km
4 Abaújszántó, Obecný úrad 12,5 km 48,2 km
5 Vizsoly, Biblické múzeum 13,2 km 61,4 km
6 Gönc, centrum obce 11,2 km 72,6 km
7 Kéked,odbočka na hlavnú cestu 14,8 km 87,4 km
8 Nižná Myšla, Široká 11,6 km 99 km
9 Košice, Sídlisko Krásna,Golianova 8 km 107 km
10 Cieľ: Košice, Košický kraj 8,2 km 115,2 km

 

10 členná štafeta Registračné poplatky:

do 31. decembra 2019 -> 270 EUR/tím

do 25. februára 2020 -> 305 EUR/tím

do 31. marca 2020 -> 340 EUR/tím

1. člen tímu
2. člen tímu
3. člen tímu
4. člen tímu
5. člen tímu
6. člen tímu
7. člen tímu
8. člen tímu
9. člen tímu
10. člen tímu

 PRAVIDLÁ PRETEKOV

Účastník pretekov III. Ultramaratónu Košice-Miškolc akceptuje pravidlá a zaväzuje sa ich dodržiavať. Berie na vedomie, že vyplnením a zaslaním registračného listu súhlasí s pravidlami súťaže.

Účastník vyhlasuje, že na III. Ultramaratón Košice-Miškovec je zdravotne spôsobilý, absolvuje ho na vlastnú zodpovednosť a je fyzicky aj mentálne pripravený zabehnúť ním zvolenú dľžku trasy. Organizátor nezodpovedá za prípadné zhoršenie zdravotného stavu účastníkov.

Účastník berie na vedomie, že počas súťaže môže byť jeho činnosť zaznamenaná formou videí alebo fotografií a zároveň dáva organizátorovi súhlas na ich použitie pre propagačné účely aj v iných médiách.

Podmienkou prevzatia štartovacieho balíčka je vyplnenie, podpísanie a odovzdanie formulára ,,Vyhlásenie vlastnej zodpovednosti“, tak pre bežcov Jednotlivcov ako aj pre viacčlenné štafetové tímy. Dôležité je, že v prípade viacčlenných tímov, po podpísaní ,,Vyhlásenia vlastnej zodpovednosti“ už nie je možnosť urobiť akékoľvek zmeny.

Pri prevzatí štartovacieho balíčka pre bežcov Jednotlivcov aj tímy je potrebné sa preukázať preukazom totožnosti alebo mať dvoma svedkami podpísané splnomocnenie.

Celá trasa pretekov bude vyznačená tabuľkami, šípkami, stuhami. Za dodržiavanie označení v každom prípade zodpovedá súťažiaci, ktorý preteká. Na trase pomôžu organizátori, strážcovia a členovia policajného zboru. Ich pokyny musia byť súťažiacimi povinne dodržané.

Pretekárov bežiacich vpredu – v dohľade –môže sprevádzať motorkár v záujme presnej časomiery. V prípade zlyhania systému pre meranie času, sprevádzajúci motorkár manuálne zaznamená časy pri prechodoch cez stanovištia, aj v prípade straty časov pri prechodoch cez železničné priecestia.

Súťažiaci, ktorý počas pretekov sklopí, zakryje alebo nebude mať viditeľne pripnuté štartovacie číslo, bude vylúčený.

Ďalej bude vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý nedokončí organizátorom určenú celú vzdialenosť, nepresne alebo nepravdivo vyplní registračný formulár a Vyhlásenie vlastnej zodpovednosti.

Účastník dodrží pokyny personálu riadenia premávky na železničných priecestiach. V prípade červenej signalizácie je prechod zakázaný a život ohrozujúci! Tí, ktorí ho porušia, budú okamžite vylúčení.

Účastník berie na vedomie, že organizátor zabezpečí občertvenia na všetkých na to vyhradených staničných bodoch.Vzniknuté odpady je povolené zahodiť len na spomenutých bodoch. Odvoz smetí zabezpečí organizátor. Zahadzovanie smetí mimo vyhradených miest vedie k okmžitému vylúčeniu z pretekov.

Je ZAKÁZANÉ preteky absolvovať na kolieskových korčuliach, s doprovodom psa alebo iného zvieraťa, alebo bez štartovacieho čísla! Účastník berie na vedomie, že neakceptovanie týchto predpisov vedie k okamžitému vylúčeniu.

Akákoľvek obchodná alebo propagačná činnosť na mieste podujatia sa môže uskutočniť iba s predchádzajúcim súhlasom organizátora vo vopred dohodnutej forme a dohodnutým spôsobom!

Veková hranica účastníkov:

a.) kategória Jednotlivci: dovŕšený 18. rok veku

b.) 5 a 10-členný štafetový tím: 16 rokov veku, so súhlasom rodiča, zákonného zástupcu

 

Organizátor nezodpovedá za cennosti uložené v autách alebo priestoroch na to vyhradených.

Účastník berie na vedomie, že organizátor neuzatvára poistenie pre pre prípad úrazu. Ak si to súťažiaci žiada, musí si ho uzavrieť s poisťovňou sám.

Jeden súťažiaci môže byť členom len jedného tímu. Jednotlivec nemôže byť členom aj iného tímu súčasne.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť miesto, čas a priebeh podujatia.